ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ – ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล (หน่วย : บาท/ลิตร)


ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้ –ในปัจจุบัน น้ำมัน นั้นเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของทุกๆประเทศ มีความสัมพันธ์และบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำของทุกๆคนเป็นอย่างยิ่ง อาทิ:-  การเดินทาง  ไม่ว่าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ, การขนส่งสินค้า หรือแม้กระทั่งการผลิตกระแสไฟฟ้า ล้วนแล้วแต่ใช้น้ำมันทั้งสิ้นการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ก่อให้เกิดเสียตามมาอย่างมากมาย เช่น ก่อให้เกิดความผันผวนในอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งต้องมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไม่แน่นอน หรือถูกยกเลิกนั้นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก


องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก (OPEC)

ราคาน้ำมันวันนี้
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  คือ องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก เพื่อป้อนน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลก เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2503 ณ กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก จากการเข้าร่วมประชุมของประเทศสมาชิก อันได้แก่

 1. อิหร่าน
 2. อิรัก
 3. คูเวต
 4. ซาอุดิอาระเบีย
 5. เวเนซูล่า

ต่อมาได้มีประเทศเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกมาอีก 8 ประเทศ ได้แก่

 1. กาต้า เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2504
 2. อินโดนีเซีย เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2505
 3. ลิเบีย เข้าเป็นร่วมสมาชิกในปี 2505
 4. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2510
 5. แอลจิเรีย เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2512
 6. ไนจีเรีย เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2514
 7. เอกวาดอร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2516-2535
 8. กาบอง เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2518-2537

จุดประสงค์ในการตั้งกลุ่ม OPEC

เพื่อเป็นตัวกลางประสานงานด้านนโยบายน้ำมันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ในการรักษาระดับราคาน้ำมันให้มีความเป็นธรรม และสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มประเทศผู้ผลิตปิโตรเลียม ทำให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบเศรษฐกิจ และรักษาระดับความสม่ำเสมอในการผลิตปิโตรเลียม  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก โดยผู้ผลิตจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ในการได้รับการคืนทุนที่ได้ลงไปในอุตสาหกรรมการผลิตปิโตรเลียม

การบริหารองค์กรของโอเปก

สมาชิกโอเปกให้ความร่วมมือกันในการกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมัน เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นคงในตลาดน้ำมัน และช่วยให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันได้รับการคืนทุนให้คุ้มกับที่ได้ลงทุน นอกจากนี้นโยบายนี้ยังได้กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับน้ำมันตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

องค์กรด้านพลังงานและไฮโดรคาร์บอนจะจัดให้มีการประชุม ปีละ 2 ครั้ง ในการทบทวนบทบาท และสถานะในตลาดน้ำมันโลก รวมทั้งคาดการณ์อนาคต เพื่อจะได้ตกลงร่วมกันในการแสดงบทบาทอย่างเหมาะสม ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ตลาดน้ำมัน

ประเทศสมาชิกยังมีการจัดการประชุมอื่น ๆ ตามระดับความสนใจ ได้แก่ การประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเลียมและด้านเศรษฐศาสตร์ การประชุมของผู้แทนระหว่างประเทศ รวมทั้งงานเฉพาะกิจอื่น ๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การตกลงใจเพื่อหาจุดเหมาะสมของการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนั้นจะเกิดขึ้นในการประชุมของโอเปก รายละเอียดและผลของการประชุมจะมีแถลงการณ์ออกมาทุกครั้ง

สำนักเลขาธิการโอเปค เป็นองค์กรที่มีสถานะถาวรในการร่วมงานกันของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ สำนักเลขาธิการที่มีฐานการทำงานที่กรุงเวียนนา ตั้งแต่ปี 2508 นั้น ได้ดำเนินงานด้านการวิจัย และงานด้านบุคคล ของประเทศสมาชิก รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างออกไปทั่วโลก